Ψυχομετρικά Τέστ

Τα εξειδικευμένα ψυχομετρικά τεστ χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους συμβούλους του χώρου μας, με σκοπό να διερευνηθεί η προσωπικότητα του ατόμου σε βάθος με βάση συγκεκριμένους παράγοντες που στηρίζονται τόσο στα επίκτητα όσο και στα εγγενή χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Τα τεστ αυτά αξιοποιούν γνώση που πηγάζει από διεπιστημονική έρευνα που αφορά τη φυσιολογία του ανθρώπου, το συναίσθημα, τους πρωτογενείς και τους δευτερογενείς παράγοντες προσωπικότητας, και την κοινωνιολογία.

Όλα τα παραπάνω τεστ είναι σταθμισμένα με βάση την ελληνική πραγματικότητα και προσαρμοσμένα στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην αγορά εργασίας της Ελλάδας. Στηρίζονται σε διεθνώς εδραιωμένες θεωρίες και σε διεθνή βιβλιογραφία.

Αναλυτικότερα:

1. Τέστ Προσωπικότητας
Πρόκειται για ένα πολύ αξιποπιστο εργαλείο με το οποίο είναι εφικτή η προσέγγιση της προσωπικότητας του ενδιαφερόμενου προκειμένου να κατανοήσει τα κίνητρα των πράξεών του και των αποφάσεών που παίρνει. Πέρα απο αυτό γνωρίζοντας καλύτερα τον εαυτό του κάποιος μπορεί να αξιοποιήσει τα μέγιστα τα ταλέντα του και τις κλίσεις του.


2. Τέστ Πρωτογενών Παραγόντων Προσωπικότητας
Είναι ένα ολοκληρωμένο ψυχομετρικό τέστ, το οποίο εξετάζει 20 πρωτογενείς παράγοντες της προσωπικότητας με χρήση σε τομείς όπως:

Ανάλυση Προσωπικότητας
Πρόβλεψη της συμπεριφοράς ενός ατόμου
Αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού
Επαγγελματικό Προσανατολισμό
Προσωπική ανάπτυξη
Κλινική διαγνωση, ιδιαίτερα των νευρώσεων, του άγχους, της προσαρμοστικής ικανότητας και της προβληματικής συμπεριφοράς
αξιολόγηση συζυγικής συμβατότητας και αρμονίας
εντοπισμός ατόμων με συναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα


3. Τέστ Εξωτερικού και Εσωτερικού Ψυχολογικού Ελένχου
Διερευνάται η ικανότητα του ατόμου να ελένχει τις πράξεις του, να δρά ανεξάρτητα και να επηρεάζει το περιβάλλον του.


4. Τέστ Ψυχοπαθολογίας και Ανάλυσης της Προσωπικότητας
Διερευνά τις ψυχοπαθολογικές αλλοιώσεις της προσωπικότητας των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων.


5. Τέστ Αυτοεκτίμησης
Εξετάζει την εικόνα που έχει διαμορφώσει το άτομο για τον εαυτό του, αυτή που πιστεύει ότι έχουν οι άλλοι για εκείνο, καθώς και τα συναισθήματά του εξαιτίας αυτών των αντιλήψεων.

6. Τέστ Προβληματικής Συμπεριφοράς Παιδιών
Το τεστ αυτό αναλύει τη συμπεριφορά παιδιών στο σπίτι, στο σχολείο, στο παιχνίδι, στην εξοχή. Θα πρέπει οι γονείς να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση, έχοντας πάντοτε υπόψη το παιδί που θέλουν να αναλύσουν. Η αναφορά περιέχει συγκεκριμένους παράγοντες παιδικής συμπεριφοράς και σχετικών χαρακτηριστικών, τα οποία βαθμολογούνται σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα αυτό. Σε κάθε περίπτωση εντοπισμού παράγοντα που απαιτεί περαιτέρω μελέτη και έρευνα, ειδικοί σύμβουλοι αναλαμβάνουν να παρέχουν πλήρη υποστήριξη στους γονείς.

7. Τέστ Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων
Είναι μια σειρά απο ψυχομετρικά διαγνωστικά εργαλεία που σκοπό τους έχουν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις ικανότητες-δεξιότητες ενός ατόμου στους παρακάτω τομείς:

Γλωσσικά
Μαθηματικά
Διαγραμματικά (Αφηριμένες έννοιες)
Μηχανικά
Αντίληψη χώρου
Αντίληψη χρωμάτων
Λογικής


8. Τέστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης
Ελένχει την συναισθηματική κατάσταση του ατόμου με το οποίο εξετάζονται παράγοντες όπως, ο συναισθηματισμός, το επίπεδο συγκινησιακής φόρτισης, η αντίδραση σε έντονες συναισθηματικές καταστάσεις και εξωτερικές πιέσεις κ.α.


9. Τέστ Εργασιακών κινήτρων και αξιών
Εδώ εξετάζονται οι παράγοντες εκείνοι στους οποίους το άτομο δίνει έμφαση κατά τη διαδικασία επιλογής της επαγγελματικής του πορείας, όπως επι παραδείγματι τις προσδοκίες του απο ένα επάγγελμα και τα οφέλη που περιμένει να αποκομίσει απο αυτό.

10. Τέστ Λήψεως αποφάσεων
Με το τέστ αυτό μπορεί να φανεί η αντίληψη του ατόμου ώς προς τη λήψη σωστών ή μή αποφάσεων, η ικανότητα στάθμισης απο μέρους του όλων των δεδομένων και η συνειδητοποίηση των ευθυνών που απορρέουν απο τις αποφάσεις που λαμβάνει.


11. Τέστ Επικοινωνίας
Η προσαρμοστικότητα του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον και η δυνατότητα διάδοσης και ανατροφοδότησης της γνώσης είναι τα σημεία που πραγματεύεται το συγκεκριμένο τέστ


12. Τέστ Εγκεφαλικών ημισφαιρίων
Εξετάζει και ποσοτικοποιεί το βαθμό δραστηριοποίησης του κάθε ημισφαιρίου, κατά την εκτέλεση συγκεκριμένων διεργασιών και προσφέρει στον εκπαιδευτικό πολύτιμες πληροφορίες για τις μεθόδους που θα πρέπει να ακολουθήσει για τη σωστή μετάδοση της γνώσης.

 

Επιλέξτε τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας
Τηλεφωνικώς Μέσω της ηλεκτρονικής μας φόρμας.
τηλεφωνο   electronicform 

Φωτογραφίες του χώρου μας

 Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Μαθημάτων και Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Λογοθεραπείας και Ομάδων Παιδιών  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων και Εφήβων  Αίθουσα Υποδοχής
           
 Αίθουσα Ειδικής Αγωγής  Αίθουσα Ομάδων Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων  Αίθουσα Λογοθεραπείας  Αίθουσα Υποδοχής  Αίθουσα Εργοθεραπείας  Αίθουσα Μαθημάτων Εφήβων