Σχολικών μαθημάτων

Home / Συχνές ερωτήσεις / Σχολικών μαθημάτων

Ποιες είναι οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιείτε;

Οι μέθοδοι διδασκαλίας εναλλάσσονται κατάλληλα, ώστε να ευνοούν την καλύτερη δυνατή πρόσκτηση της νέας γνώσης, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων των μαθητών.

Η διαμόρφωση μιας διδασκαλίας επηρεάζεται:

 • από τα ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά κάθε μαθητή,
 • το επίπεδο γνώσης των μαθητών,
 • τη φύση του διδακτικού αντικειμένου,
 • το στόχο της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας,
 • τα διαθέσιμα χρονικά πλαίσια
 • την προσωπική θεωρία (εκπαιδευτική φιλοσοφία) του εκπαιδευτικού
 • την κατάρτισή του στη χρήση εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας ,
 • τα ενδιαφέροντά των μαθητών.

Με ποιόν τρόπο γίνονται οι εξετάσεις των μαθητών στο εκάστοτε μάθημα;

Η εξέταση των μαθητών είναι αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας. Έχει σκοπό να προσδιορίσει το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται από τα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα των αντίστοιχων μαθημάτων, καθώς και την ενίσχυση της ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού έργου

Συγκεκριμένα, οι στόχοι της εξέτασης μπορούν να συνοψισθούν ως εξής :

ƒ

 • Έλεγχος της προόδου στους τομείς της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και στον τομέα της
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης της προσωπικότητας του μαθητή.
 • Υποστήριξη του μαθητή προκειμένου να επιλέξει συνειδητά την κατεύθυνσή του προς τις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες.
 • Ενίσχυση του μαθητή μέσα από την επικοινωνία και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς και τους κηδεμόνες.

καλλιέργειας αρχών και αξιών.

ƒ

Κατά πόσο το μάθημά σας είναι δημιουργικό και καινοτόμο;

Η εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γίνεται μέσα από ΕΕΠ (εξατομικευμένα ειδικά προγράμματα) και καταβάλλονται προσπάθειες να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να ενταχθούν και να παρακολουθήσουν με επιτυχία το κανονικό τμήμα.

Η απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων (π.χ. επικοινωνίας, συνεργασίας, χρήσης πηγών και εργαλείων πληροφόρησης και επικοινωνίας, κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών, αξιών, επίλυσης προβλημάτων), και εμπειριών από το μαθητή με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, με απώτερο στόχο την ομαλή κοινωνικοποίηση του μαθητή, την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και της μετέπειτα επαγγελματικής του πορείας.

 

 •    Τα μαθήματα είναι εξατομικευμένα.
 •    Διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, ειδικευμένοι ανά μάθημα.
 •    Ο προγραμματισμός της ύλης και η υπεύθυνη εφαρμογή του επιτρέπει πολλές επαναλήψεις μέχρι την έναρξη των         εξετάσεων.
 •    Τα προγραμματισμένα διαγωνίσματα προσφέρουν εμπειρία και αυτοπεποίθηση στους μαθητές μας.
 •    Παρέχονται σημειώσεις των καθηγητών μας σε κάθε μάθημα, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.
 •    Η διδασκαλία πραγματοποιείται με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και παιδαγωγικές μεθόδους κατάλληλες για νέους.

Πως λειτουργούν τα θερινά τμήματα και τι στόχους θέτετε;

Στο κέντρο θεραπείας και μάθησης Ανάδραση λειτουργούν θερινά τμήματα, που προετοιμάζουν τους μαθητές για να ανταποκριθούν με επάρκεια στις απαιτήσεις της νέας σχολικής χρονιάς.
Το κύριο στοιχείο που κάνει τα θερινά τμήματα τόσο σημαντικά για την πρόοδο των μαθητών, είναι ο περισσότερος χρόνος που υπάρχει στη διάθεσή τους για την αναλυτική κάλυψη της ύλης και την επανάληψή της, συνδυασμός που οδηγεί στην ουσιαστική κατανόησή της, με αποτέλεσμα οι μαθητές των θερινών τμημάτων να παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας.

Για ποιους λόγους να προτιμήσει την Ανάδραση ένας «άριστος» μαθητής;

Α) Το εξατομικευμένο πρόγραμμα που θα του προταθεί θα έχει τη μέγιστη πυκνότητα πληροφοριών με αποτέλεσμα να εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια.

Β) Είναι δυνατό να συμμετέχει σε προγραμματισμένα διαγωνίσματα για όλα τα μαθήματα ακόμη και για εκείνα που δε διδάσκεται στο εβδομαδιαίο του πρόγραμμα.

Γ) Με την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των καινοτόμων μεθόδων που εφαρμόζονται κατανοεί εις βάθος ακόμη και τις πιο δύσκολες έννοιες.

Δ) Πραγματοποιείται συνεχής έλεγχος της προόδου του και ανά τρεις μήνες το εβδομαδιαίο του πρόγραμμα μπορεί να αναπροσαρμοστεί αν αυτό απαιτείται.

Ε) Η ύλη διδάσκεται από έμπειρους και εξειδικευμένους καθηγητές θετικών και θεωρητικών επιστημών που συνεργάζονται με ειδικούς παιδαγωγούς και θεραπευτές.

Τι κερδίζει ο μαθητής απ’ το εξατομικευμένο μάθημα στην Ανάδραση;

Α) Το μάθημα ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες του γιατί προκύπτει μετά από διεξοδική μελέτη του τρόπου μάθησής του από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της.
Β) Ο μαθητής όλη τη σχολική χρονιά πλαισιώνεται όχι μόνο απ’ τους καθηγητές του, αλλά και από ειδικούς παιδαγωγούς, παιδοψυχολόγους, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές.
Γ) Κατά τη διδασκαλία χρησιμοποιούνται πολυαισθητηριακές μέθοδοι, όπως κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά, για εξοικείωση του μαθητή με δύσκολες έννοιες.
Δ) Ο μαθητής βελτιώνει την αυτοεικόνα του, αποκτά αυτοπεποίθηση και σημειώνει σημαντική πρόοδο στα σχολικά μαθήματα.

Πως βοηθάμε στην Ανάδραση το μαθητή που ενδιαφέρεται ελάχιστα για τα σχολικά μαθήματα;

Α) Η διδασκαλία προσαρμόζεται κάθε φορά στη μαθησιακή κατάστασή του καθώς το μάθημα είναι ιδιαίτερο.

Β) Αξιοποιούνται οι δυνατότητες του ηλεκτρονικού υπολογιστή ώστε να καταστεί πιο ευχάριστο το μάθημα και να αποκτήσει ευκολότερα τις δύσκολες έννοιες ο μαθητής.

Γ) Χορηγούνται πιστοποιημένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού προκειμένου ο μαθητής να έχει κίνητρο για μάθηση και σαφή στόχο για το μέλλον.

Δ) Οργανώνονται σεμιναριακά – επαναληπτικά μαθήματα κάλυψης μαθησιακών κενών παλαιότερων ετών ώστε ο μαθητής να αντιμετωπίσει τη δυσκολία του και τελικά να αγαπήσει ξανά το σχολείο.

Σε ποιούς μαθητές απευθύνεται η Ανάδραση;

Η Ανάδραση στηρίζει τόσο το μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες όσο κι εκείνον που αριστεύει στο σχολείο. Φροντίζει δηλαδή το εξατομικευμένο πρόγραμμα να είναι κατάλληλο ώστε να εξασφαλίζει την ουσιαστική πρόοδο κάθε μαθητή αλλά και οι πρωτοποριακοί τρόποι μάθησης να τον διευκολύνουν να ξεπεράσει γρήγορα και αποτελεσματικά τη δυσκολία του.

Με ποιον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε έναν έφηβο να πετύχει στις Πανελλήνιες εξετάσεις;

Α) Επιλέγοντας ένα κατάλληλο εξατομικευμένο πρόγραμμα σύμφωνο με το ρυθμό μάθησής του.
Β) Αναπροσαρμόζοντας το εβδομαδιαίο του πρόγραμμα ανά τρεις μήνες αν κριθεί αναγκαίο.
Γ) Οργανώνοντας κύκλους διαγωνισμάτων για κάθε μαθητή ξεχωριστά.
Δ) Πραγματοποιώντας προφορικές εξετάσεις σε όσους μαθητές έχουν το δικαίωμα της προφορικής εξέτασης στις Πανελλήνιες.