Μέθοδοι ΑΒΑ και TEACCH

Home / Θεραπεία / Εργοθεραπεία / Μέθοδοι ΑΒΑ και TEACCH

Μέθοδοι ABA (Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς)

&

TEACCH (Μέθοδος Δομημένης Εκπαίδευσης)

ABA method

Η εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς (ABA – Applied Behaviour Analysis), είναι η επιστήμη που οι μέθοδοί της προκύπτουν από τις αρχές του συμπεριφορισμού. Ο σκοπός της ABA είναι να βελτιώσει τη συμπεριφορά των μαθητών σε έναν ικανοποιητικό βαθμό και στους τομείς οι οποίοι είναι σημαντικοί για την κοινωνία. Επιπλέον, στοχεύει στο να αποδείξει πως οι μέθοδοι παρέμβασης που χρησιμοποιούνται, συμβάλλουν πραγματικά στη βελτίωση της συμπεριφοράς του κάθε μαθητή. Η ABA παρέχει αυστηρά συντονισμένα, δομημένα και σταθερά εκπαιδευτικά και θεραπευτικά προγράμματα. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιούνται εξατομικευμένα προγράμματα για τους μαθητές με Διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, τα οποία λαμβάνουν συστηματική εφαρμογή. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιούνται εξατομικευμένα προγράμματα με ανταλλάξιμες αμοιβές και κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Οι συνεδρίες γίνονται με μικρή αναλογία ένας θεραπευτής προς έναν θεραπευόμενο. Ωστόσο, εξαιρετικά σημαντική είναι η θεραπευτική παρέμβαση στο οικογενειακό περιβάλλον του κάθε μαθητή και να παρέχεται συμβουλευτική οικογενείας στους γονείς. Η επιβράβευση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος της ABA. Έτσι, βγαίνει το συμπέρασμα πως είναι μια πρακτική μέθοδος διδασκαλίας, η οποία είναι αποτελεσματική για την αλλαγή της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των μαθητών με Δ.Α.Φ., με τη μέτρηση της συμπεριφοράς, την καταγραφή της συχνότητας και τις φορές που εμφανίζεται η συμπεριφορά σε ορισμένο χρόνο (Γενά, 2002).

TEACCH method

Μια ακόμα εκπαιδευτική προσέγγιση είναι το TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children). Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στη δόμηση του περιβάλλοντος και στη μάθηση με χρήση οπτικών μέσων. Στο TEACCH δίνεται έμφαση στις τεχνικές της συμπεριφοράς, οι οποίες έχουν ως σκοπό να μάθουν τα παιδιά δεξιότητες αυτό-εξυπηρέτησης, για να ρυθμίσουν μια αποκλίνουσα συμπεριφορά που μπορεί να παρουσιάζουν. Ο σχεδιασμός της προσέγγισης αυτής γίνεται σχετικά με τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του παιδιού, καθώς κρίνεται απαραίτητη και η συμμετοχή των γονέων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να είναι περισσότερο αποτελεσματικό. Έρευνες που έχουν γίνει για την προσέγγιση του TEACCH, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του στους μαθητές στο φάσμα του αυτισμού, υποστηρίζουν πως συμβάλλει στην αδρή κινητικότητα, στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων, στον οπτικοκινητικό συντονισμό και στην διεξαγωγή καθημερινών εργασιών για την ζωή και την ανάπτυξη του μαθητή (Καραβιά, 2013).

 

Στο χώρο μας οι θεραπευτές εφαρμόζουν όπου χρειάζεται και πάντα βάσει των αναγκών του κάθε παιδιού την αντίστοιχη μέθοδο. Σε περίπτωση που έχετε επιλέον απορίες θα χαρούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

 

Συγγραφή & Επιμέλεια Αρθρου, Τόγια Γεωργία

Msc Ειδική Παιδαγωγός.

Φωτογραφίες του χώρου μας