Αξιολόγηση και Επιλογή Προσωπικού Επιχειρήσεων

Home / Θεραπεία / Ψυχοθεραπεία / Αξιολόγηση και Επιλογή Προσωπικού Επιχειρήσεων

Αξιολόγηση και Επιλογή Προσωπικού Επιχειρήσεων

Ξεκινώντας θέλουμε να αναφερθούμε στην ανάγκη που ερχόμαστε να καλύψουμε μέσω του ψυχομετρικού μας εργαλείου που απευθύνεται σε κάθε είδους επιχείρηση που επιθυμεί να γνωρίζει το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει ώστε να μπορεί να αντλήσει απο αυτό το μέγιστο ώφελος υπέρ της.

 

Όταν αναφερόμαστε σε αξιολόγηση προσωπικού κυρίως αναφερόμαστε με τρία διαφορετικά στάδια. Το πρώτο έχει να κάνει με την αξιολόγηση που χρειάζεται να γίνει στην περίπτωση μίας νέας θέσης εργασίας στην επιχείρησή μας οπότε χρειαζόμαστε τον κατάλληλο άνθρωπο για να στελεχώσει σωστά και αρμονικά την κενή θέση εργασίας. Σε δεύτερο στάδιο έρχεται η αξιολόγηση του υπάρχοντος προσωπικού προκειμένου να διαπιστώσουμε κατά πόσο είναι ταιριαστή η θέση εργασίας ενός εργαζομένου με την προσωπικότητα και τις ικανότητές του. Τέλος σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται απο τη  γρήγορη μεταβολή και τις συνεχείς εξελίξεις σημαντική είναι και εκπαίδευση και η επιμόρφωση του προσωπικού κάτι το οποίο αποτελεί το τρίτο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης προσωπικού.

Ποικίλοι λόγοι συνηγορούν υπέρ της διαδικασίας της αυτόματης απογραφής του ανθρώπινου δυναμικού σε μια επιχείρηση. Η μεθοδολογία “Ariston” αναφέρεται σε μια διαδικασία η οποία βοηθά αφενός τον εργαζόμενο να γνωρίσει την προσωπικότητά του, τις ικανότητές του, τις δεξιότητές του, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά που τον διακρίνουν, με σκοπό την προσωπική του εξέλιξη, και αφετέρου τη Διεύθυνση να αξιοποιήσει τον εργαζόμενο σε τομέα που είναι συμβατός με τα εν λόγω χαρακτηριστικά. Έτσι, επιτυγχάνονται δύο βασικοί στόχοι που είναι:  α) Η ικανοποίηση του εργαζόμενου στο χώρο της εργασίας, και β) η αύξηση της παραγωγικότητας.

Προς τον σκοπό αυτό, το ψυχομετρικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης & επιλογής προσωπικού αναλύει την προσωπικότητα με βάση προσδιορισμένους μετρήσιμους παράγοντες προσωπικότητας, όπως για παράδειγμα, Γλωσσικές ικανότητες, Αριθμητικές ικανότητες, Επιχειρηματική σκέψη, Αυτονομία εκτέλεσης έργου, Πρωτοβουλία, Επικοινωνιακές δεξιότητες, Αντοχή στο στρες, Ηγετικές ικανότητες, κ.λπ. Η προσέγγιση ARISTON στηρίζεται σε μια ολοκληρωμένη αντικειμενική μεθοδολογία αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού ανά θέση εργασίας. Με άλλα λόγια, προσδιορίζουμε τις θέσεις εργασίας της επιχείρησης, για κάθε μία από τις οποίες δηλώνουμε τους επιθυμητούς παράγοντες (το ελάχιστο και το μέγιστο απαιτούμενο βαθμό ανά παράγοντα), ώστε να συντίθεται και να χορηγείται εξειδικευμένο ψυχομετρικό ερωτηματολόγιο που διαπιστώνει και καταγράφει τα ταλέντα των στελεχών της επιχείρησης και, παράλληλα, διαπιστώνει τα πραγματικά εργασιακά κίνητρα αυτών, τα ανταλλάγματα δηλαδή και τις αμοιβές που προσδοκά ένα στέλεχος να κερδίσει μέσω της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Συγκριτική αξιολόγηση εξεταζόμενων

 

Η προσέγγισή μας συμβάλλει άμεσα στην έγκυρη και αξιόπιστη κατάταξη των ατόμων, αποκαλύπτοντας περισσότερες πληροφορίες και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τα οποία συνήθως βρίσκονται σε λανθάνουσα μορφή. Με άλλα λόγια, η προσωπικότητα κάθε εξεταζόμενου συγκρίνεται με άλλους που έχουν επιτύχει τις βέλτιστες επιδόσεις στους υπό εξέταση παράγοντες του υπό διερεύνηση εργασιακού Τομέα. Σε επόμενη φάση, τα άτομα που συμμετέχουν στην διαδικασία κατατάσσονται σε ιεραρχική σειρά και ομαδοποιούνται, με απώτερο σκοπό τη διάγνωση των παραγόντων εκείνων που διακρίνουν κάθε εξεταζόμενο, με δεδομένο ότι όλοι μας είμαστε σε θέση να διακριθούμε σε συγκεκριμένους εργασιακούς τομείς.

Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην ψυχομετρία μας δίνει σήμερα τη δυνατότητα να διερευνήσουμε τον ψυχικό μας κόσμο και να ανακαλύψουμε τις επιπλέον δυνατότητες που έχουμε , αλλά δεν γνωρίζουμε. Μπορούμε έτσι να αποτυπσουμε με θαυμαστή λεπτομέρεια και ακρίβεια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας , να διακρίνουμε τις πραγματικές μας ικανότητες και να ανακαλύψουμε τον επαγγελματία που κρύβεται μέσα μας. Οι ψυχομετρικές κατηγορίες που αξιοποιούμε διαρθρώνονται και εντάσσονται στους τρεις μεγάλους τομείς της παραγωγής: α ) τον πρωτογενή, β ) τον δευτερογενή και γ ) τον τριτογενή. Τα βασικά κριτήρια για την ομαδοποίηση των επιμέρους παραγόντων σε ευρύτερες και εξειδικευμένες κατηγορίες , είναι ένας συνδυασμός οικονομικν και ψυχομετρικν δεδομένων .

 


Το Άριστον Career Reassessment απευθύνεται σε ενήλικες που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω την προσωπικότητά τους , και να ανακαλύψουν επιπλέον δυνατότητες που ενδεχομένως έχουν και δεν το γνωρίζουν . Επίσης , απευθύνεται σε άνεργους που αναζητούν εναλλακτικά εργασιακά περιβάλλοντα, καθς και σε εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να επαναπροσανατολίσουν την καριέρα τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα γενικότερα. Αποτελεί επίσης ένα σύγχρονο εργαλείο για υπηρεσίες outplacement. Ο εξεταζόμενος λοιπόν , συνεκτιμντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που του παρέχονται μέσω της χορήγησης Αριστον Career Reassessment, το οποίο είναι σχεδιασμένο επί τη βάσει επιστημονικά τεκμηριωμένων και έγκυρων κριτηρίων , είναι σε θέση να επαναπροσδιορίσει με ασφάλεια, αξιοπιστία και εγκυρότητα τους εργασιακούς του στόχους με σκοπό να ενισχύσει την ικανότητά του για επαγγελματική αποκατάσταση.

Σε μια εποχή όπου ο χάρτης των επαγγελμάτων αναπροσαρμόζεται με ταχύτατους ρυθμούς , καθς νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται στην αγορά εργασίας , επιβάλλοντας τον κατακερματισμό της γνσης και αυξάνοντας τις απαιτήσεις για εξειδίκευση, συνειδητοποιείται η ανάγκη για ορθολογική στελέχωση των επιχειρήσεων , τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με ικανό και άρτια καταρτισμένο εξειδικευμένο ανθρπινο δυναμικό . Η αξιολόγηση υπάρχοντος και η επιλογή νέου προσωπικού αφορούν τις διαδικασίες που πρέπει να υιοθετούνται από τις διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμούς, πριν εντάξουν τα στελέχη τους σε τμήματα ή πριν καταλήξουν στην πρόσληψη νέων στελεχών . Συγκεκριμένα , μέσα από μια σειρά διαδικασιών , οι ενδιαφερόμενοι φορείς συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τους υποψηφίους για την κάλυψη μιας εργασιακής θέσης , και με βάση αυτές γίνεται η επιλογή του ατόμου που θεωρείται το πλέον κατάλληλο . Η εγκυρότητα της εν λόγω διαδικασίας διασφαλίζεται εφόσον αυτή σχετίζεται άμεσα με τις απαιτήσεις της εργασίας για την οποία πραγματοποιείται. Συνεπώς, το πρτο βήμα αυτής της διαδικασίας είναι η ανάλυση της εργασίας (Job Analysis ) , δηλαδή η λεπτομερής περιγραφή του έργου που θα κληθεί να εκτελέσει ο υποψήφιος, καθς και των συνθηκών μέσα στις οποίες θα εργαστεί . Οι παραπάνω πληροφορίες, οι οποίες αντλούνται συνήθως από το προσωπικό που ήδη εργάζεται σε μια υπηρεσία , διευκολύνουν τους εργοδότες στο να διευκρινίσουν τη φύση της εργασίας και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει το άτομο που θα προσληφθεί.

Μια πιο λεπτομερής περιγραφή της προσωπικότητας ενός υποψηφίου είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί με τη χρήση του Αριστον Recruitment . Στόχος του είναι η μέτρηση της εξοικείωσης του ατόμου με διάφορα πεδία της ανθρπινης νοητικής δραστηριότητας. Επιγραμματικά , τα πεδία αυτά είναι : το Γλωσσικό , το Αριθμητικό, το Διαγραμματικό , το Μηχανικό , η Αντίληψη Χρόνου , τα Εργασιακά κίνητρα και οι αξίες, η Λογική , η Συναισθηματική Noη μοσύνη, η Λήψη αποφάσεων, ο Εξωτερικός-Εσωτερικός έλεγχος , η Επικοινωνία, η Αυτοεκτίμηση , τα Εγκεφαλικά ημισφαίρια, τα Χρματα και , γενικά , η εργασιακή προσωπικότητα. Στην πραγματικότητα, το Αριστον Recruitment αξιολογεί επίκτητα, καθώς επίσης και εγγενή χαρακτηριστικά του ατόμου και είναι κατάλληλο τόσο για την ένταξη εργαζομένων σε τμήματα και σε εξειδικευμένα εργασιακά περιβάλλοντα όσο και για την επιλογή νέων στελεχών . Ο εργοδότης, λουτόν, συνεκτιμώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που του παρέχονται μέσω της χορήγησης του Άριστον Recruitment , το οποίο είναι σχεδιασμένο επί τη βάσει επιστη μονικά τεκμηριωμένων και έγκυρων ψυχομετρικν κριτηρίων , είναι σε θέση να διακρίνει με ασφάλεια και αξιοπιστία τον ικανότερο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης θέσης εργασίας.

Φωτογραφίες του χώρου μας