Η αξία της Εργοθεραπείας για τα μικρά παιδιά

Εργοθεραπεία για μικρά παιδιά: Από την γέννηση μέχρι τα 5 έτη.

 

Οι Εργοθεραπευτές υποστηρίζουν και προωθούν την ανάπτυξη και την ανάληψη δραστηριοτήτωμ/καθηκόντων των νηπίων και των παιδιών προσχολικής ηλικίας, καθώς επίσης και των οικογένειων τους, στην καθημερινή τους ρουτίνα. Αυτή η ρουτίνα περιλαμβάνει το παιχνίδι, τη ξεκούραση και τον ύπνο, τις δραστηριότητες της καθημερινής διαβίωσης, την εκπαίδευση και την κοινωνική τους συμμετοχή.

Η Εργοθεραπεία ασχολείται με ένα παιδί και τη δυνατότητα του να συμμετέχει σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής ή στα «καθήκοντα» του.

Οι Εργοθεραπευτές, σε συνεργασία με την υπόλοιπη θεραπευτική ομάδα  χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους αλλά και την εμπειρία τους για να βοηθήσουν τα παιδιά με και χωρίς κοινωνική – συναισθηματική, σωματική, γνωστική, επικοινωνιακή δυσκολία. Έτσι, λοιπόν προσαρμόζουν το περιβάλλον ώστε να δημιουργούνται ευκαιρίες και επικοινωνιακές προκλήσεις, για να τα προετοιμάσουν για την διαδικασία της μάθησης και τα καταστήσουν ικανά να συμμετέχουν σε αναπτυξιακές δραστηριότητες.

Μέσα από την κατανόηση των επιπτώσεων της αναπηρίας, της ασθένειας και της αδυναμίας της ανάπτυξης του παιδιού καθώς επίσης, και του βαθμού ικανότητας ενός παιδιού να μαθαίνει νέες δεξιότητες όπως και της συνολικής απόδοσης κι ανταπόκρισης του, οι Εργοθεραπευτές σχεδιάζουν παρεμβάσεις που προωθούν την υγιή ανάπτυξη, τη δημιουργία των προϋποθέσεων για να καλλιεργηθούν οι δεξιότητες που απαιτούνται και να τροποποιηθεί το περιβάλλον του παιδιού ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω αναπηρία, αλλά και να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στις καθημερινές δραστηριότητες.

Επιπλέον, οι Εργοθεραπευτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των γονέων όσον αφορά την έκταση της δυσλειτουργίας και την ανάπτυξη των παιδιών τους, τα οποία κάθε φορά έχουν διάφορες ανάγκες όσον αφορά την υγεία τους αλλά και τη μάθηση.

Οι Εργοθεραπευτές κατέχουν συγκεκριμένες γνώσεις κι εμπειρίες για την κατάλληλη αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών και για τη συνεργασία τους με τους γονείς και τα άλλα τα μέλη της οικογένειας, έτσι ώστε:

 1. να παρέχουν στρατηγικές για τη διευκόλυνση και την πλήρη συμμετοχή όλων των παιδιών στην καθημερινότητα.
 2. να αξιολογούν τις αναπτυξιακές και μαθησιακές τους ανάγκες.
 3. να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ειδικά κατάλληλες στρατηγικές παρέμβασης και κατάλληλες αναπτυξιακές δραστηριότητες.
 4. να κάνουν προτάσεις σχετικά με το περιβάλλον του παιδιού, ώστε να μειώνονται τα εμπόδια του περιβάλλοντος που περιορίζουν τη συμμετοχή ενός παιδιού στο σπίτι, στην οικογένεια, τη μάθηση και τις κοινωνικές δραστηριότητες
 5. να εντοπίζουν τεχνολογικά βοηθήματα που μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες των παιδιών.
 6. να προετοιμάζουν τα παιδιά και τις οικογένειες τους για τη μετάβαση στο νηπιαγωγείο, το σχολείο, τα κοινωνικά προγράμματα

 

Η Εργοθεραπεία είναι μια σημαντική υπηρεσία για τα μικρά παιδιά που διακατέχονται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων των:

 

 1. πρόωρος τοκετός
 2. χαμηλό βάρος γέννησης
 3. συγγενείς ανωμαλίες
 4. νευρολογικές διαταραχές
 5. αισθητηριακές δυσκολίες επεξεργασίας
 6. προκλητική συμπεριφορά
 7. νευρομυϊκή ασθένεια
 8. η προγεννητική έκθεση στα ναρκωτικά
 9. αυτισμός

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η εργοθεραπεία εστιάζονται στις διατροφικές δεξιότητες, την αισθητηριακή ολοκλήρωση, την κινητική ανάπτυξη, την εξερεύνηση του περιβάλλοντος, τις δεξιότητες του παιχνιδιού, την προσαρμοστική συμπεριφορά και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του παιδιού και των υπολοίπων ( συμπεριλαμβανομένων της οικογένειας και των συνομήλικων). Με την έγκαιρη παρέμβαση από τους εργοθεραπευτές και την υποστήριξη της οικογένειας, το παιδί δύναται να σημειώσει πολύ σημαντική βελτίωση.

Σε προσχολικό περιβάλλον, οι εργοθεραπευτές υποστηρίζουν την επίτευξη των αναπτυξιακών και μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών διευκολύνοντας την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, την κινητική ανάπτυξη, τις δεξιότητες αυτορρύθμισης, τις μαθησιακές δεξιότητες, την ικανότητα προσαρμογής και την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτό-φροντίδας. Οι εργοθεραπευτές είναι εξειδικευμένοι να βοηθούν τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε προγράμματα δραστηριοτήτων βοηθώντας στον σχεδιασμό και την οργάνωση τους, τροποποιώντας ή προσαρμόζοντας τις δραστηριότητες, όπου αυτό χρειάζεται.

Οι εργοθεραπευτές δουλεύουν μαζί με τα άλλα μέλη της ομάδας, όπως γιατρούς, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, φυσικοθεραπευτές, δασκάλους και τους γονείς για να προσδιορίσουν τις ανάγκες των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας, καθώς και των γονιών τους. Θέτουν επιθυμητούς στόχους και αποφασίζουν τις υπηρεσίες, την υποστήριξη, τις τροποποιήσεις ή τις απαιτούμενες προσαρμογές που χρειάζονται, για να πετύχουν οι στόχοι.